Fantastisk doft och belysning i en tidlös design – med en Aroma Diffuser skapar du behaglig inomhusluft via en fin mist.

Öka din energi eller känn dig slappna av med kraften från eteriska oljor.

En aroma diffuser, eller aromspridare/doftspridare som de också kallas, är en maskin som blandar vanligt vatten med eteriska oljor och sedan fyller ditt hem med en väldoftande ånga. Den kan i princip stå 24/7 och kan användas i alla rum, från badrum, sovrum, barnrum, kontor, kök eller vardagsrum. Eteriska oljor som du använder i en diffusor har många olika hälsofördelar och du kan byta olja i din diffusor så ofta du vill. Det finns även färdiga mixar som är färdiga att använda för att ge en speciell effekt.

Vilka är fördelarna med att använda en aroma diffuser?

En aroma diffuser har många olika fördelar och om vi jämför den med doftljus och doftpinnar:

- De innehåller kemikalier, är inte miljövänliga, inte säkra på natten, inte säkra för barn och djur, inte kostnadseffektiva, ger inte bättre luftfuktighet, ger inte bättre sömn och har ingen påverkan på din hälsa.

 

Det mest uppenbara är att en aroma diffuser ger ditt hem en hälsosam behaglig doft som gör mycket för hemkomforten. Personer som är känsliga för parfymer och starka dofter tycker att de kan använda eteriska oljor i en diffusor utan problem.

En ytterligare fördel med en diffuser är att de höjer luftfuktigheten i torra hem och sedan håller den på en jämn nivå. Det är bra för din hud & hår men också för dina växter och möbler. Till skillnad från doftljus är en aroma diffuser väldigt säker och kan därför användas i barnrum och du kan tryggt lämna huset medan den står på.

I tusentals år har människor använt jordens växter, rötter och helande stenar till förbättring av hälsa och välbefinnande.  Se våra eteriska oljor och andra naturliga produkter från Moder Jord som du kan använda för att uppgradera ditt liv.

Hur väljer jag rätt oljor för min aroma diffuser?

Beroende på vilken effekt du vill uppnå kan du välja olika oljor som lavendel (en lugnande effekt och för bättre sömn), bergamott (minskar stress, håller dig vaken och motverkar depression), citrusfrukter (för extra energi), eukalyptus /pepparmynta (rensar luften och bra mot hosta, förkylning ) Rosmarin (upplivande och stärker fokus och koncentration). Det finns såklart många fler, se alla singeloljor här .

Du kan också välja färdiga mixar för t.ex. Bättre sömn: Sleep , mer energi: Energy , bekämpa stress, trötthet och ångest, bara vara och avkopplande (meditation): Zen , när du känner att en förkylning eller influensa börjar komma: Breath , eller Anti-Odor om du har dålig lukt i huset på grund av tobak, husdjur eller annat.

Använd antalet droppar det står på diffusern du ska använda, det är olika hur stor vattentanken är och hur många droppar som ska användas.

Genom att byta oljor i din aromdiffuser kan du enkelt anpassa den efter dina behov och humör. Läs våra råd och tips om hur du kan använda naturliga oljor, örter med mera att ta ta hand om dig själv och din familj på ett 100 % naturligt sätt. Allt finns i naturen och vill du leva mer i harmoni med kropp & själ kan du hitta användbara tips här.

Susann Ottesen

Fantastic scent and lighting in a timeless design - with an Aroma Diffuser you create pleasant indoor air via mist.

Raise your energy or feel yourself relax with the power of essential oils.

An aroma diffuser, or oil diffuser/scent spreader as they are also called, is a machine that mixes ordinary water with essential oils and then fills your home with fragrant steam. It can be left on 24/7 and can be used in any room, from the bathroom, bedroom, children's room, office, kitchen, or living room. Essential oils you use in a diffuser have many different health benefits; you can change the oil in your diffuser as often as you like. There are also ready mixes that are ready to use to give a special effect.

What are the benefits of using an aroma diffuser?

An aroma diffuser has many different advantages and if we compare it to scented candles and straw diffusers:

- So they contain chemicals, are not environmentally friendly, not safe at night, not safe for children and animals, not cost-effective, do not provide better humidity, do not provide better sleep, and have no impact on your health.

An illustration showing that scented candles contains synthetic fragrances that is toxic for humans and animals

The most obvious thing is that an aroma diffuser gives your home a healthy pleasant scent that does a lot for home comfort. People who are sensitive to perfumes and strong scents find that they can use essential oils in a diffuser without problems. 

An additional benefit of a diffuser is that they raise the humidity in dry homes and then keeps it at an even level. It is great for your skin, and hair but also your plants and furniture. Unlike scented candles, an aroma diffuser is very safe and can therefore be used in children's rooms and you can safely leave the house while it is on. 

Find the diffuser for your needs

SOS Sleep Diffuser

Lisalia is our best Sleep diffuser with a special sleep program

The cutest Diffuser

KOA together with Fox are our cutest handmade diffusers

A versatile Diffuser

Omelia diffuser with a beautiful frosted glass bell

How do I choose the right oils for my aroma diffuser?

Depending on the effect you want to achieve, you can choose different oils such as lavender (a calming effect and for better sleep), bergamot (reduce stress and depression), citrus fruits (for extra energy), eucalyptus/peppermint (cleans the air and good for coughs, colds ) Rosemary (invigorating and strengthens focus and concentration). There are of course many more, see all single oils here.

You can also choose ready mixes e.g. Better sleep: Sleep, more energy: Energy, Fighting stress, fatigue, and anxiety, just being and relaxing (meditation): Zen, when you feel a cold or flu coming on: Breathe, or Anti-Odor if you have bad smell in the house due to tobacco, pets or other things.

Use the number of drops it says on the diffuser you are going to use, it is different on how big the water tank is and how many drops are to be used.

By changing the oils in your aroma diffuser, you can easily adapt it to your needs and mood. Read our advice and tips on how you can use natural oils, herbs, and more to take care of yourself and your family in a 100% natural way. Everything is found in nature; if you want to live more in harmony with body & soul, you can find useful tips here.

Choose oils based on what you need

The healing and uplifting properties of herbal scents can help you relax, find inner peace, gain more focus and concentration, and treat minor ailments. Here you have suggestions for oils for different needs.